Saturday, June 4, 2016

ประสบการณ์สอบรอบที่สอง ปลัดอำเภอ 2558 (ตอน 2)

อันนี้สอบที่ วปค. คลอง 6 ปทุมฯ แต่งกายเชิตขาวผูกไทดำหรือกรมท่าเข้ม กางสแล็ค เข็มขัดดำ รองเท้าคัทชู รายงานตัว 2 สถานี เช้า บ่าย
วันสอง
Stage 1: สอบการแก้ไขปัญหา
              จะถูกแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มๆ  คละชายหญิง เข้าห้องทีละกลุ่ม กรรมการจะชี้แจงกติกาว่าให้ทำอะไรในสถานการณ์สมมุติ role play คะแนนจะเดินตั้งแต่ก้าวเข้าไปในห้อง บุคลิกภาพ มารยาท การทำงานร่วมกับคนอื่น  บริหารทรัพยากร ภาวะผู้นำ การวางแผนแก้ไขปัญหา การแบ่งงาน ปฏิบัติงาน ไหวพริบ และการรักษาเวลา ทั้งรายคนและรายกลุ่ม 

Stage 2: สอบการพูดในที่สาธารณะ
              สอบทีละคน ในห้อง มีกรรมการ และ คนจับเวลา 1 คน พูด 5 นาที ในหัวเรื่องที่จับสลากได้ เช่น ไข้หวัด ยาบ้า ประชารัฐ ได้หัวข้อไหนพูดเรื่องนั้น ใช้ไหวพริบความรู้ทั้งหมด ห้ามเกิน 5 นาที ห้ามน้อยกว่า 2 นาที จัดกันไปนะ

Stage 3: สอบการพูดอภิปราย
              สอบทีละกลุ่ม มีกรรมการสังเกตและร่วมพูดคุย พูดคุยร่วมกันในประเด็นเรื่องหลัก ที่กรรมการตั้งขึ้นมา ผลัดกันแสดงความเห็นและอภิปราย ดูความรอบรู้การมีส่วนร่วม มารยาทในการเข้าสังคม มารยาทการพูด การรับฟัง การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล การสนับสนุน เป็นต้น

งานราชการที่เปิดรับสมัคร